Culture et Pensees de Diem Dao
Tôi là Đào Tiên, con gái của Diễm Đào, là bút hiệu của Thủy Tiên, và là cháu ngoại của Bà