Culture et Pensees de Diem Dao
Mẹ của Diễm Đào đã từ trần ngày 20 tháng 7
năm 2014. Diễm Đào thương nhớ gởi bài thơ
này cho mẹ, bà Nguyễn Thị Sương với tất cả
tình thương của mình.