Culture et Pensees de Diem Dao
Con Rồng Cháu Tiên


Truyền thuyết kể rằng thuở xưa, Lạc Long Quân, là cốt rồng, cưới Âu Cơ là cốt Tiên. Hai người sanh ra trăm trứng, nở ra thành
trăm con. Một khi các con lớn lên, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ:

-Nàng là Tiên sống trên núi. Ta là rồng sống dưới biển. Chúng ta không thể sống với nhau lâu được. Nay nàng hãy đem 50 con
gái về núi sinh sống còn ta sẽ đem con trai về biển.”

Hai người chia tay, kẻ dẫn con lên núi, người dẫn con xuống biển. Họ chon đứa con trai lớn ở lại đồng bằng trị vì chúng dân thay
cha. Ông xưng vương là Vua Hùng Vương, lập ra nước là Văn Lang, là tên đầu tiên của nước Việt Nam. Ông lập ra triều đại
Hồng Bàng, đã truyền ngôi từ cha đến con trong mười tám thế hệ.

Những vua Hùng Vương là vua có nhiều công với nước. Đến ngày nay, người Việt vẫn còn tổ chức ngày giỗ của vua Hùng
Vương mỗi năm và vẫn còn đền thờ các vua Hùng.