Culture et Pensees de Diem Dao
Bài Dạ Cổ Hoài Lang
(Trích đoạn về Dạ Cổ Hoài Lang---chép lại vài đoạn của sách “Văn Hóa với Âm Nhạc Dân Tộc,